Spring naar content
Vacature

Kwaliteitsauditor zorg Zuid-Holland/Zeeland

24 uur / Zuid-Holland & Zeeland / per direct
1148732

Kritisch, analytisch en scherp: dat ben jij!

Voor het bevolkingsonderzoek darmkanker zoeken wij een kwaliteitsauditor zorg voor 24 uur per week in de regio Zeeland/Zuid-Holland.

Bevolkingsonderzoek Nederland voert de bevolkingsonderzoeken borstkanker, darmkanker en baarmoederhalskanker uit met als doel kanker in een vroeg stadium op te sporen. Vroege opsporing van kanker vergroot de kans op genezing. Zoek jij een baan waarin jij en jouw werk ertoe doen? Lees dan snel verder…

Het be­vol­kings­on­der­zoek naar darm­kan­ker is be­doeld voor man­nen en vrou­wen van 55 tot en met 75 jaar. Elk jaar wor­den er on­ge­veer 2,2 mil­joen men­sen uit­ge­no­digd voor de darm­kan­ker­scree­ning. Be­vol­kings­on­der­zoek Ne­der­land is ver­ant­woor­de­lijk voor de uit­voe­ring van het be­vol­kings­on­der­zoek darmkanker on­der meer door het uit­no­di­gen van de doel­groep, zorg­dra­gen voor de ana­ly­se van de FIT-test, ver­strek­ken van de uit­slag én even­tu­ele ver­wij­zing voor ver­volg­on­der­zoek in een zie­ken­huis/co­lo­sco­pie­cen­trum. Ook zijn wij ver­ant­woor­de­lijk voor de kwa­li­teit in de ke­ten en daarvoor wor­den er jaar­lijks au­dits uit­ge­voerd. Als kwaliteitsauditor toets jij de kwa­li­teit van de dienst­ver­le­ning bij de ex­ter­ne ke­tenpart­ners van het bevolkingsonderzoek darmkanker, te weten de ge­cer­ti­fi­ceer­de co­lo­sco­pie­cen­tra en ge­re­gi­streer­de pathologie laboratoria.

Goed om te weten: Voor deze functie is hybride werken mogelijk! Je kunt vanuit huis werken én vanaf één of meerdere van onze (landelijke) kantoren.

 • Het voor­be­rei­den van de jaar­lijk­se au­dits;
 • Het uit­voe­ren van de au­dits sa­men met de Re­gi­o­naal Co­ör­di­ne­rend MDL-arts (RCMDL) en Re­gi­o­naal Co­ör­di­ne­rend Pa­tho­loog (RCP) bij aan­ge­slo­ten co­lo­sco­pie­cen­tra en pa­tho­lo­gie­la­bo­ra­to­ria;
 • Het uit­wer­ken van de rap­por­ta­ge, in­clu­sief af­wij­kin­gen­for­mu­lie­ren en de voort­gang hier­van mo­ni­to­ren;
 • Het ver­zor­gen van af­stem­ming met de RCMDL en RCP;
 • Het ver­zor­gen van de jaar­lijk­se eva­lu­a­tie van de au­dits en het ad­vi­se­ren over de au­dit­plan­ning van het ko­mend jaar;
 • Ac­tie­ve deel­na­me aan over­leg­gen zo­als het over­leg van de au­dit­me­de­wer­kers en daar waar no­dig de RCMDL- en RCP-over­leg­gen.

 • Jij be­schikt over een op­lei­ding op hbo-ni­veau ge­richt op kwa­li­teits­ma­na­ge­ment aan­ge­vuld met ten­min­ste 3 jaar prak­tijk­er­va­ring als kwa­li­teits­me­de­wer­ker of met (in­ter­ne) au­dits;
 • Er­va­ring in de zorg is een pré, net als een me­di­sche of ver­pleeg­kun­di­ge ach­ter­grond;
 • Jij bent in staat om je de re­le­van­te wet- en re­gel­ge­ving op het ge­bied van be­vol­kings­on­der­zoeken snel ei­gen te ma­ken om te kun­nen be­oor­de­len of aan de kwa­li­teits­ei­sen is vol­daan;
 • Jij denkt sys­te­ma­tisch en jij be­schikt over het ana­ly­tisch ver­mo­gen dat no­dig is bij de uit­voe­ring van au­dits en het doen van ver­be­ter­voor­stel­len;
 • Jij bent in staat om jouw be­vin­din­gen en ad­vie­zen goed schrif­te­lijk en mon­de­ling te ver­woor­den;
 • Jij hebt een rij­be­wijs B en de be­schik­king over een au­to die je kunt in­zet­ten voor je werk­zaam­he­den;
 • Jij woont in de genoemde re­gio, maar als lo­gis­tiek of kwa­li­teits­over­we­gin­gen hierom vra­gen is flexi­bi­li­teit in uit­wis­se­ling met an­de­re re­gi­o’s ge­wenst.

 • Deel­na­me aan een en­thou­si­ast team dat kri­tisch kijkt naar al­le fa­cet­ten van het au­di­te­ren;
 • Een 1-ja­ri­ge over­een­komst voor 24 uur per week waarbij een vas­te aan­stel­ling tot de mo­ge­lijk­he­den behoort;
 • Een uit­da­gen­de func­tie in een ver­an­de­ren­de or­ga­ni­sa­tie waar­bij je een bij­dra­ge le­vert aan de vroe­ge op­spo­ring van kan­ker;
 • Wij fa­ci­li­te­ren wer­ken van­uit huis in lijn met de gel­den­de RI­VM ad­vie­zen;
 • Een sa­la­ris con­form Cao Zie­ken­hui­zen FWG 55 (maximaal € 4.391,- bruto op basis van 36 uur);
 • Het sa­la­ris is ex­clu­sief va­kan­tie­toe­slag, ein­de­jaars­uit­ke­ring en reis­kos­ten­ver­goe­ding.

Di­rect solliciteren? Graag! Stuur ons jouw cv en een kor­te mo­ti­va­tie -graag vóór 12 december- via deze site (gebruik de button solliciteer direct). Wil je liever eerst nog even persoonlijk contact? Dat kan! Inhoudelijke vragen over deze functie stel je aan Bri­git­ta de Groen. Zij is bereikbaar via 06-22065232.

Bijzonderheden bij deze vacature:

 • De (online) selectiegesprekken vinden doorlopend plaats;
 • Bij voldoende passende sollicitanten kan de vacature eerder worden gesloten;
 • Voldoe je niet helemaal aan het profiel, maar denk je wel dat deze functie bij je past? Overtuig ons met je motivatie!
 • Een assessment is onderdeel van de procedure;
 • Deze vacature is zowel in- als extern opengesteld. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten de voorkeur;
 • Bij de sollicitatieprocedure winnen we referenties in.

Solliciteer direct

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Upload CV
Hidden
Sleep bestanden hierheen of
Max. bestandsgrootte: 256 MB.
  Max. bestandsgrootte: 256 MB.
  Jouw motivatie
  Toestemming*
  Hoe het werkt

  Solliciteren doe je zo!

  SOLLICITATIE

  Kennismaken

  Assessment

  gesprek

  welkom!