Spring naar content
Vacature

Opleider Midden-West

24-36 uur / Midden-West / per direct
1732

Opleider Midden-West

Voor onze interne opleiding tot screeningslaborant zoeken wij twee opleiders in de borstkankerscreening voor 24-36 uur per week. We zoeken een opleider in regio Midden-West.

Als op­lei­der in de borst­kan­ker­scree­ning ga je me­disch beeld­vor­mings- en be­stra­lings­des­kun­di­gen (MB­B’ers) op­lei­den die bin­nen on­ze or­ga­ni­sa­tie als scree­ningsla­bo­rant aan de slag gaan. Hier­voor heb­ben wij de be­schik­king over een ei­gen op­lei­dings­cen­trum in Am­ster­dam en Utrecht. Bin­nen 6 we­ken kun­nen leer­lin­gen de op­lei­ding af­ron­den. De eer­ste drie we­ken staan in het te­ken van het ma­ken van tech­nisch uit­ste­ken­de mam­mo­gra­fie­ën; jij ver­vult in de­ze pe­ri­o­de de rol van in­struc­tie­la­bo­rant. Daar­na volgt een sta­ge­pe­ri­o­de, met aan­dacht voor be­je­ge­ning van de cli­ënt en het wer­ken als scree­ningsla­bo­rant. Je fun­geert hier­bij als sta­ge­be­ge­lei­der, coach én vraag­baak. Ook ben jij ver­ant­woor­de­lijk voor het op­lei­den van leer­lin­gen die on­ze in­ter­ne op­lei­ding tot mam­mo­la­bo­rant vol­gen. Hier­voor be­staan de eer­ste 10 we­ken uit een in­struc­tie­pe­ri­o­de en de laat­ste 6 tot 7 we­ken vor­men de sta­ge­pe­ri­o­de. Het team op­lei­din­gen valt hi­ë­rar­chisch on­der de lan­de­lijk ma­na­ger op­lei­din­gen.

Je komt te­recht in een ge­zel­lig en goed­lo­pend op­lei­dings­team en je werkt sa­men met 9 col­le­ga’s. Naast je werk als op­lei­der werk je zelf ook als scree­ningsla­bo­rant. Zo blijf je op de hoog­te van de da­ge­lijk­se prak­tijk.

 • Zorg­dra­gen voor een pret­ti­ge en vei­li­ge leer­om­ge­ving;
 • Ont­wik­ke­ling en vor­de­rin­gen van leer­lin­gen be­ge­lei­den;
 • Be­ge­lei­den van foto besprekingen;
 • Ver­zor­gen van pre­sen­ta­ties tij­dens the­ma­bij­een­kom­sten;
 • Leer­lin­gen voor­dra­gen voor de eind­toets bij het LRCB;
 • Be­wa­ken van de kwa­li­teit;
 • Bij­dra­gen aan het ver­be­te­ren van de op­lei­dings­pro­ces­sen.

 • Afgeronde opleiding tot MBB’er in de screening;
 • Enkele jaren werkervaring als MBB’er in de screening;
 • Technische skills, tact, een groot verantwoordelijkheidsgevoel en een grote opmerkzaamheid.
 • Flexi­bi­li­teit, ver­ant­woor­de­lijk­heids­ge­voel en een gro­te op­merk­zaam­heid;
 • Je be­schikt daar­naast over de vol­gen­de com­pe­ten­ties; di­dac­ti­sche vaar­dig­he­den, coa­chend, ont­wik­ke­lings­ge­richt, sa­men­wer­kings­ge­richt en com­mu­ni­ca­tief vaar­dig.

 • Een dienst­ver­band voor 24 tot 36 uur per week, voor de duur van een jaar met in­ten­tie tot ver­len­ging;
 • Een ge­de­gen op­lei­ding om je klaar te sto­men voor de job;
 • Be­te­ke­nis­vol werk! Een uit­da­gen­de func­tie waar­bij je een bij­dra­ge le­vert aan het op­spo­ren en voor­ko­men van kan­ker;
 • Een dy­na­mi­sche werk­om­ge­ving waar veel ruim­te is voor jouw bij­dra­ge;
 • Een sa­la­ris con­form Cao Zie­ken­hui­zen FWG 50A;
 • Het sa­la­ris is ex­clu­sief 8,33% va­kan­tie­toe­slag, 8,33% ein­de­jaars­uit­ke­ring en reis­kos­ten­ver­goe­ding.

Voor in­hou­de­lij­ke in­for­ma­tie bel je met El­len van der Kooij (06-53849868) of Marianne Wortman (06-20778440). Je sol­li­ci­ta­tie, voor­zien van een kor­te mo­ti­va­tie­ en re­cent cv via werken@bevolkingsonderzoeknederland.nl.

 

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteer direct

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Upload CV
Hidden
Sleep bestanden hierheen of
Max. bestandsgrootte: 256 MB.
  Max. bestandsgrootte: 256 MB.
  Jouw motivatie
  Hoe ben je bij onze vacature terecht gekomen?
  Hoe ben je bij onze vacature terecht gekomen?*
  Toestemming
  DIT DOEN WIJ
  Bevolkingsonderzoek Nederland in haar huidige vorm bestaat sinds 2022. De (nieuwe) landelijke organisatie is ontstaan vanuit een fusie van vijf regionale organisaties. Bevolkingsonderzoek Nederland is verantwoordelijk voor de uitvoering van drie bevolkingsonderzoeken in Nederland: Wij screenen verschillende bevolkingsgroepen op baarmoederhalskanker, darmkanker en borstkanker. Ruim 4,5 miljoen Nederlanders worden jaarlijks uitgenodigd voor één of meerdere van deze bevolkingsonderzoeken.