Spring naar content
Vacature

Tactisch inkoper

36 uur / Utrecht / per direct
830122

Pak jij deze zelfstandige, proactieve en leidende rol op het gebied van aanbesteden?

Bevolkingsonderzoek Nederland voert de bevolkingsonderzoeken borstkanker, darmkanker en baarmoederhalskanker uit met als doel kanker in een vroeg stadium op te sporen. Vroege opsporing van kanker vergroot de kans op genezing. Zoek jij een uitdagende baan waar jouw kennis en kunde van waarde is? Lees dan verder…

Als tac­tisch in­ko­per ben je on­der­deel van de af­de­ling in­koop & con­tract­ma­na­ge­ment (I&CM). Het team be­staat uit vijf col­le­ga’s in de rol­len van (as­sis­tent) in­koop- en con­tract­ma­na­ger en ma­na­ger I&CM. Wij zijn op zoek naar een nieuwe collega met aandacht voor verandermanagement. Jij neemt collega’s en klanten mee in de veranderingen die nodig zijn. Jij bent inventief en in staat om nieuwe processen vorm te geven. Jij bent een doorzetter, jij bent dienstverlenend ingesteld en communicatief vaardig. In deze rol richt jij je op al­le (gro­te­re) in­koop­vraag­stuk­ken. De af­de­ling is ver­ant­woor­de­lijk voor al­le lan­de­lij­ke con­trac­ten ten be­hoe­ve van de uit­voe­ring van de drie be­vol­kings­on­der­zoe­ken. Denk hier­bij aan de mo­bie­le units voor borst­kan­ker, de la­bo­ra­to­ria, ver­bruiks­mid­de­len zo­als de zelf­af­na­me­sets voor baar­moe­der­hals­kan­ker en de ICT-in­fra­struc­tuur voor het be­he­ren van het uit­no­di­gings­pro­ces. De to­ta­le waar­de van de­ze con­trac­ten be­draagt meer dan € 70 mil­joen per jaar. Maar be­lang­rij­ker nog, na­ge­noeg de vol­le­di­ge dienst­ver­le­ning is uit­be­steed aan on­ze ke­ten­part­ners. Dat maakt dat de afdeling een stra­te­gi­sche po­si­tie bin­nen de or­ga­ni­sa­tie ver­vult. Wij or­ga­ni­se­ren en ma­na­gen de ge­he­le ke­ten­sa­men­wer­king en heb­ben daar­mee een be­lang­rijk rol in het re­a­li­se­ren en bor­gen van de kwa­li­teit van de drie be­vol­kings­on­der­zoe­ken. De ko­men­de pe­ri­o­de staat de af­de­ling voor een aan­tal gro­te uit­da­gin­gen zo­als het dooront­wik­ke­len van de af­de­ling naar een stra­te­gi­sche ke­ten­re­gis­seur, de fu­sie naar één Be­vol­kings­on­der­zoek Ne­der­land en gro­te im­pact­vol­le aan­be­ste­din­gen.

 • Op een pro­ject­ma­ti­ge en in­te­gra­le wij­ze or­ga­ni­se­ren van im­pact­vol­le aan­be­ste­dings­vraag­stuk­ken in de rol van pro­ces­be­ge­lei­der in­koop (en pro­ject­lei­der), waar­on­der het ma­ken van een aan­be­ste­dings­stra­te­gie, aan­be­ste­ding, con­trac­te­ring en soms ook im­ple­men­ta­tie;
 • Het ad­vi­se­ren van de or­ga­ni­sa­tie en col­le­ga’s (ju­ri­disch) met be­trek­king tot de Eu­ro­pe­se aan­be­ste­dings­wet­ge­ving en aan­be­ste­dings­vraag­stuk­ken;
 • Ver­ta­len van stra­te­gi­sche or­ga­ni­sa­tie­doel­stel­lin­gen en (ex­ter­ne) ont­wik­ke­lin­gen naar aan­be­ste­din­gen;
 • Ver­ant­woor­de­lijk voor de kwa­li­teit van het in­koop­pro­ces door o.a. bij te dra­gen aan de door­ont­wik­ke­ling van pro­ces­sen, for­mats, ta­ken en ver­ant­woor­de­lijk­he­den, sys­te­men en de ken­nis van het team.

 • Je hebt een HBO of WO di­plo­ma op het ge­bied van be­drijfs­kun­de/be­drijfs­eco­no­mie, aan­ge­vuld met re­le­van­te cur­sus­sen/op­lei­din­gen waar­on­der NE­VI2;
 • Uit­ge­brei­de ju­ri­di­sche ken­nis van de aan­be­ste­dings­wet;
 • Mi­ni­maal 6 jaar er­va­ring in het Eu­ro­pees aan­be­ste­den van pro­duc­ten/dien­sten;
 • Rui­me er­va­ring met Eu­ro­pe­se aan­be­ste­din­gen op het ge­bied van ICT-dien­sten/pro­duc­ten.

 • Een dienst­ver­band voor 36 uur per week, voor de duur van een jaar met in­ten­tie tot ver­len­ging naar on­be­paal­de tijd;
 • Be­te­ke­nis­vol werk! Een uit­da­gen­de func­tie in een ver­an­de­ren­de or­ga­ni­sa­tie waar­bij je een bij­dra­ge le­vert aan het op­spo­ren en voor­ko­men van kan­ker;
 • Een sa­la­ris con­form CAO Zie­ken­hui­zen FWG 65 (maxi­maal € 5.620,-) op ba­sis van 36 uur per week;
 • Het sa­la­ris is ex­clu­sief 8,33% va­kan­tie­toe­slag, 8,33% ein­de­jaars­uit­ke­ring en reis­kos­ten­ver­goe­ding;
 • De mo­ge­lijk­heid om op ons kan­toor op Hoog Ca­tha­rij­ne in Utrecht én van­uit huis te wer­ken.

Direct solliciteren? Leuk! Stuur je cv en een korte motivatie via de button solliciteer direct. Heb je eerst nog een vraag? Dat kan. Voor in­hou­de­lij­ke in­for­ma­tie neem je contact op met Koen Fran­ken, ma­na­ger in­koop & con­tract­ma­na­ge­ment via 06-82754950. Wil je meer we­ten over de pro­ce­du­re of heb je an­de­re vra­gen? Bel dan ge­rust met on­ze HR Ad­vi­seur: Chris­tel Ne­der­lof op 06-83420752.

Bij deze sol­li­ci­ta­tie­pro­ce­du­re win­nen we re­fe­ren­ties in. Kan­di­da­ten kan ge­vraagd wor­den een as­sess­ment te doen en vóór aan­stel­ling vra­gen we een Ver­kla­ring Om­trent Ge­drag.

Voor de­ze va­ca­tu­re wordt te­ge­lij­ker­tijd in- en ex­tern ge­wor­ven. Bij ge­lij­ke ge­schikt­heid gaat de voor­keur uit naar een in­ter­ne kan­di­daat.

Solliciteer direct

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Upload CV
Hidden
Sleep bestanden hierheen of
Max. bestandsgrootte: 256 MB.
  Max. bestandsgrootte: 256 MB.
  Jouw motivatie
  Toestemming*
  Hoe het werkt

  Solliciteren doe je zo!

  SOLLICITATIE

  Kennismaken

  Assessment

  gesprek

  welkom!